hr

Gemerské ovečky

Významnými hospodárskymi zvieratami nielen na Slovensku, ale aj vo svete sú ovce. Na našej farme v Hubove a v Revúcej v súčasnosti chováme tri plemená oviec. Okrem klasického chovu máme šľachtiteľský chov plemena Zošľachtená valaška. Rozmnožovací a šľachtiteľský chov plemena Lacoune. A od roku 2022 rozmnožovací chov plemena Cigája.

produkty
produkty

Plemeno Lacaune

Dôležitým plemenom Gemerských ovečiek, z hľadiska produkcie mlieka, je Lacaune. Ovce tohto plemena tvoria jednu tretinu stáda. V budúcnosti plánujeme rozšírenie chovu týchto oviec. Boli vyšľachtené vo Francúzsku. Ide o plemeno stredného až veľkého telesného vzrastu s výbornou produkciou mlieka. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 70 – 75 kg, dospelých baranov 95 – 100 kg.

Plemeno Zošľachtená valaška

Neodmysliteľnou súčasťou stáda Gemerských ovečiek je plemeno Zošľachtená valaška. Toto slovenské národné plemeno je najpočetnejšie zastúpeným plemenom na Slovensku. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 50 - 55 kg a dospelých baranov 65 - 75 kg. Ovce aj barany sú prevažne bezrohé. Produkcia mlieka je v porovnaní s plemenom Lacaune slabšia.

Plemeno Zošľachtená valaška
produkty

Plemeno Cigája

Treticu chovaných plemien uzatvára plemeno Cigája. Tvorí jedno z našich národných plemien oviec. Je špecifická čiernou hlavou. Ovce aj barany sú bezrohé. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 45 - 50 kg a dospelých baranov 60 - 75 kg. V produkcii mlieka v dobrých chovateľských podmienkach predstihuje plemeno Zošľachtená valaška.

Gemerské ovečky chováme s celoročným pobytom v modernizovanej produkčnej ovčiarni s niekoľko hektárovým oplôtkom na pasenie. Počas celej letnej sezóny sa ovečky pasú na zelených rozkvitnutých pastvinách na Gemeri.

produkty