hr

Gemerské ovečky

produkty

Významnými hospodárskymi zvieratami nielen na Slovensku, ale aj vo svete sú ovce. Na našej farme v Hubove a v Revúcej v súčasnosti chováme dve plemená oviec.

Plemeno Lacaune

Dôležitým plemenom „Gemerských ovečiek“, z hľadiska produkcie mlieka, je Lacaune. Ovce tohto plemena tvoria jednu tretinu stáda. V budúcnosti plánujeme rozšírenie chovu týchto oviec. Boli vyšľachtené vo Francúzsku. Ide o plemeno stredného až veľkého telesného vzrastu s výbornou produkciou mlieka. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 70 – 75 kg, dospelých baranov 95 – 100 kg. 

produkty
Plemeno Zošľachtená valaška

Plemeno Zošľachtená valaška

Neodmysliteľnou súčasťou stáda „Gemerských ovečiek“ je plemeno Zošľachtená valaška. Toto slovenské národné plemeno je najpočetnejšie zastúpeným plemenom na Slovensku. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 50 - 55 kg a dospelých baranov 65 - 75 kg. Ovce aj barany sú prevažne bezrohé. Produkcia mlieka je v porovnaní s plemenom Lacaune slabšia.

„Gemerské ovečky“ chováme s celoročným pobytom v modernizovanej produkčnej ovčiarni s niekoľko hektárovým oplôtkom na pasenie. Počas celej letnej sezóny sa ovečky pasú na zelených rozkvitnutých pastvinách na Gemeri.

produkty